Wersja kontrastowa
a a a
Trwa komunikacja

#Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZDAŻY BILETÓW
PARKU NAUKI TORUS W CIECHANOWIE

§1 Warunki ogólne

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), dotyczy zakupu biletów na  wystawy iwydarzenia w Parku Nauki Torus w Ciechanowie dostępnych w sprzedaży internetowej za pośrednictwem strony parknaukitorus.pl oraz w kasiebiletowej.

 1. Zakup biletów na wystawęoraz wydarzenia Parku Nauki Torus możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Zwiedzanie  ekspozycji Parku  Nauki  Torus  oraz  udział  w  wybranych  wydarzeniach organizowanych przez Park Nauki Torus  jest odpłatne.
 3. W ramach swojej działalności Park Nauki Torus organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej parknaukitorus.pl oraz w siedzibie Parku Nauki Torus.
 4. Kasa Parku Nauki Torus przyjmuje płatność w PLN oraz akceptujekarty płatnicze –informacja  o  obsługiwanych  rodzajach  kart  dostępna  jest  na  stanowisku sprzedaży biletów.
 5. Informacja  o  rodzajach  i  trybach  płatności  online  za  bilety  dostępna  jest  na  stronie internetowej parknaukitorus.pl.
 6. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasieParku  Nauki  Torus  oraz  na stronie internetowej parknaukitorus.pl.
 7. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN.
 8. Zuwagi na określone przepisy bezpieczeństwa Park  Nauki  Toruszastrzega  sobie  prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 9. Każdy bilet sprawdzany jest przy bramce biletowej. Zwiedzający zobowiązany jest do samodzielnego  zeskanowania  kodu kreskowego widniejącego na bilecielub  okazania  go pracownikowi Parku Nauki Torus.

 

§2 Sprzedaż biletów

 1. Bilety sprzedawane są: a) w  kasie Parku Nauki  Torus w  godzinach  8.00–15.30  od  wtorku  do piątku  oraz wgodzinach 10.00 –17.30 w sobotę i niedzielę b) poprzez stronę internetową parknaukitorus.pl
 2. Bilet  zakupiony  w  kasie  należy zeskanować  na  bramce  biletowej  lub  okazać pracownikowi Parku Nauki Torus przed wejściem na wystawę lub wydarzenie.
 3. Zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej dokonuje się poprzez wypełnienie formularza oraz wykonanie czynności wskazanych w instrukcji zakupu. Park Nauki Toruszwraca uwagę na obowiązek dokładnego i kompletnego wypełnienia formularza przez zwiedzającego.  Niezastosowanie  się  do  instrukcji  zawartych  w  procesie  zakupu  może uniemożliwić  skuteczne  nabycie  biletu.  Podanie  błędnych  danych,  w  szczególności niepoprawnego adresu e-mail, uniemożliwi poprawną sprzedaż biletu.
 4. Po opłaceniu zakupu online,bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail  w  formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu osoba kupująca dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności  i  zgodności  biletu  z  zamówieniem,  w  szczególności  kwoty,  rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.
 5. Osoba  kupująca  bilet  online  zobowiązana  jest wydrukować  bilet  wygenerowany iprzesłany na wskazany adres e-mail przy realizacji zamówienia.
 6. Wydrukowany bilet należy zeskanować na bramach biletowych lub okazać pracownikowi Parku Nauki Torus.
 7. Dopuszcza się możliwość zapisania biletu przesłanego w formacie PDF na urządzeniach mobilnych  i  okazywania  elektronicznejwersji  biletuprzy  wejściu  na  wystawę  lub wydarzenie.  Warunkiem  prawidłowej  weryfikacji  biletu  zapisanego  na  urządzeniu mobilnym  jest  posiadanie  oprogramowania  umożliwiającego  prawidłowe  wyświetlanie plików wformacie PDF oraz ustawienie maksymalnej jasności wyświetlacza ekranu.
 8. Zakupu  biletów  online  można  dokonać  najpóźniej  na  godzinę  przed  rozpoczęciem zwiedzania lub udziału w wydarzeniu.  Po  tym  terminie bilety dostępne są tylko w kasie Parku Nauki Torus.
 9. W przypadku wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc dostępność biletów jest uzależniona od stopnia ich bieżącej zajętości.
 10. Park Nauki Torus wystawia faktury nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rzeczosób fizycznych,osób prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych.
 11. Aby  otrzymać fakturę VAT, należy w  procesie zakupu online wybrać opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienialub poinformować o tym pracownikaParku Nauki Torus w kasie biletowej.
 12. Zwiedzający, który zakupił w kasie  Parku  Nauki  Toruslub w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem do Parku  Nauki  Torus.  Bilety  bez  udokumentowanego  prawa  do ulgi nie uprawniają do wejścia na wystawę i wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.

 

§3 Rezerwacja biletów

 1. Osoby indywidualne nie mogą dokonywać rezerwacji biletów.
 2. Grupy   zorganizowane(dotyczy  jednostek  oświatowych) –powyżej  15  osób,mogą dokonywać rezerwacji pod numerem telefonu 23 674 93 13, 23 674 93 14.
 3. Zarezerwowane bilety należy opłacić zgodnie z zamówieniem w kasie Parku Nauki Torusw godzinach 8.00 – 15.30 od wtorku do piątku i w godzinach 10.00 –17.30 od soboty do niedzieli.
 4. Zarezerwowane bilety należy opłacić nie później niż na pół godziny przed planowanym wejściem na wystawę lub wydarzenie.

 

§4 Ważność biletów

 1. Bilet wstępu upoważnia do jednokrotnego wstępu na ekspozycje lub wydarzenie Parku Nauki Torus.
 2. Wejście na ekspozycję Parku Nauki Torus lub wydarzenie jest możliwe tylko w dniu igodzinie określonym na bilecie, przy czym godzina wejścia na ekspozycję nie powinna przekroczyć  godz. 15.30 w  dniach  od  wtorku  do  piątku  i  godziny  17.30  w  soboty  i niedziele.

 

§5 Zwroty

 1. W przypadku, gdy biletowane wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Parku  Nauki  Torus,  posiadacz  biletu  może  oddać  zakupiony  bilet  z  żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwroty  za  bilety  zakupione  w  kasach Parku  Nauki  Torussą  dokonywane  wyłącznie wkasach Parku  Nauki  Torus.  Warunkiem  dokonania  zwrotu  jest  posiadanie zakupionego iniewykorzystanego biletu
 3. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi na kartę, z której dokonana została płatność. Warunkiem  jego  otrzymania  jest  posiadanie  zakupionego  biletu  oraz  dowodu  zakupu biletu wpostaci paragonu fiskalnego lub potwierdzenia transakcji zakupu.
 4. Zwroty za bilety zakupione online nie jest możliwe.
 5. Otrzymanie  zwrotu  jestmożliwe jedynie w przypadku, gdy po zweryfikowaniu numeru biletu w systemie kasowym ma on status biletu niewykorzystanego.
 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne  wydarzenie  czy  też  inny  termin  wydarzenia,  z  zastrzeżeniem  zapisów  ust.  1 niniejszego paragrafu.
 7. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.

 

§6 Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące usługi rezerwacji, zakupu biletów drogą elektroniczną oraz jakości usług świadczonych przez Park  Nauki  Torusw ciągu 14 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenialub zwiedzania.
 2. Informujemy,  że  w  przypadku  płatności  online  należy  pamiętać  o  konieczności przechowywania dowodów realizacji transakcji do momentu wizyty w Parku Nauki Torus.
 3. Reklamację można złożyć e-mailowo na adres kontakt@parknaukitorus.pl.
 4. W  reklamacji  zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer rezerwacji/zamówienia  oraz  przyczynę  reklamacji,  przy  czym Park  Nauki  Torusnie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Park   Nauki   Torusnie  ponosi  odpowiedzialności  za  niedostarczenie  wiadomości reklamacyjnej   w   przypadku   jej   zatrzymania   przez   system   antyspamowy   programu pocztowego Parku Nauki Torus.
 6. Reklamacja  będzie  rozpatrzona  przez Park    Nauki    Torusw    terminie    14    dni kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  reklamacji.  Potwierdzenie  złożenia  reklamacji zostanie wysłane do zwiedzającego drogą e-mailową. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Park  Nauki  Toruspoinformuje zwiedzającego drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.
 7. Rozpatrzenie  reklamacji  przez Park  Nauki  Torusnie wyłącza prawa zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 134,730).

 

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez użytkowników jest Prezydent  Miasta Ciechanów z siedzibą: Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku, w  celu dokonania  rezerwacji w  systemie online,  w  tym  również  przygotowania  i  realizacji sprzedaży biletów oraz ewentualnego wystawienia faktury.
 3. Podanie  danych  osobowych  przez  użytkownika  ma  charakter  dobrowolny,  lecz  jest niezbędne  do  zakupu  biletu  online. Użytkownikom  udostępniającym  dane  osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Szczegółowe  informacje  na  temat  ochrony  Pani/Pana  danych  osobowych,  a  także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych.5.Link do strony: www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w kasie oraz online nie mogą być kopiowane i muszą być okazywane wstanie umożliwiającym ich identyfikację przez system weryfikacji Parku Nauki Torus.
 2. Park  Nauki  Torus nie  ponosi  odpowiedzialności  za  funkcjonowanie  sieci  Internet,  za pośrednictwem  której  dokonywany  jest  zakup  biletów.  Park  Nauki  Torus nie  ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Park Nauki Torus ma  prawo  odmówić  uznania  ważności  biletów,  których  stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez zamawiającego.
 4. Zamawiający  przy  dokonywaniu  rezerwacji  biletów  i/lub  zakupie  biletów  online  oraz rezerwacji telefonicznejzobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie  Parku  Nauki Torus.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Finansów z dnia 28  grudnia2018r.  w  sprawie zwolnień  z  obowiązku  prowadzenia  ewidencji  przy  zastosowaniu  kas  rejestrujących (Dz.U.  z  2018  r., poz. 2519) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatnościdrogą internetową  nie  podlega  fiskalizacji,  w  związku  z  czym  zwiedzający nie  otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Brak możliwości zakupu biletów nie zwalnia zwiedzającego z obowiązku jego posiadania w celu skorzystania z oferty Parku Nauki Torus.